081-577-9588

อย่าลืมยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ครึ่งปี 2566

ภ.ง.ด.51

ภ.ง.ด.51 คืออะไร

ภ.ง.ด.51 คือ  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) โดยกำหนดให้ยื่นรายการภายในสองเดือนสุดนับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบรอบระยะเวลาบัญชี

ภ.ง.ด.51 ต้องยื่นภายในวันที่

 • ยื่น ภ.ง.ด.51 แบบกระดาษ :  วันสุดท้าย ภายใน 31 สิงหาคม 2566
 • ยื่น ภ.ง.ด.51 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ขยายเพิ่ม 8 วัน :  วันสุดท้าย ภายใน 8 กันยายน 2566 การยื่นแบบฯ Online ผ่านระบบที่เว็บไซต์ www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51

 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 • มีรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 เดือน

คำนวณภาษีแบบไหน

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนิติบุคคลทั่ว ๆ ไป

 • จากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือตามที่อธิบดีกำหนด

 • จากกำไรสุทธิในรอบ 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

ประมาณการกำไรสุทธิที่คำนวณได้เข้า "เหตุอันสมควร"


1. ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบฯ เสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบฯในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว
2. ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิ ไม่น้อยกว่า กำไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบฯในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แต่ได้ยื่นแบบฯ เสียภาษีครึ่งปีไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบฯในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว เนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี

ข้อระวังสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51

 

กรณียื่นแบบและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิ แล้วแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร

กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร
1. กรณีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิ และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว
2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว เนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี 

หากลืมยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51

ถ้าเกิน 7 วัน ค่าปรับฉบับละ 2,000 บาท และถ้ามีภาษีต้องชำระต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระ

ช่องทางการชำระภาษี ภ.ง.ด.51

 • e-Payment
 • Internet Banking
 • Internet Credit Card
 • Tele Banking
 • Mobile Banking
 • ATM on Internet
 • Counter Service
 • Tax Smart Card

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd