081-577-9588

หน้าที่ของ นักบัญชี

หน้าที่ของ นักบัญชี

หน้าที่ของ นักบัญชี มีดังนี้

1. นักบัญชี ต้อง พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

นักบัญชี ต้องพัฒนาความรู้ ทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน (มีชั่วโมงบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)

2. นักบัญชี ต้อง รับทำบัญชีไม่เกิน 100 ราย/ปี

รับทำบัญชี ของธุรกิจได้ไม่เกิน 100 รายต่อปีปฏิทิน ( โดยนับตาม จำนวนรายธุรกิจ ไม่ได้นับตามรอบปีบัญชีงบการเงิน )

3. นักบัญชี ต้อง แจ้งรายละเอียด การทำบัญชีภายใน 30 วัน

ต้องแจ้งรายละเอียด การทำบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มทำบัญชี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน

4. นักบัญชี ต้อง ยืนรายชื่อธุรกิจ และ การเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ

ยืนยัน รายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี และ ยืนยัน การเป็นสมาชิก สภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 30 มกราคม ของปีถัดไป

คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติ กำหนดไว้ว่า

  1. มีความรู้ และ คุณสมบัติ ในการประกอบอาชีพผู้ทำบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพบัญชี
  2. ไม่เคย ต้องคำพิพากษา ถึงที่สุดทำให้จำคุก เนื่องจาก กระทำความผิดตามฐานความผิด หรือ กฎหมายที่กำหนดในมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 เว้นแต่ต้องคำพิพากษา หรือ พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. มีคุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ทางการบัญชี

บทลงโทษในการฝ่าฝืน ข้อกำหนดตามที่พระราชบัญญัติ การบัญชีได้กำหนด

  • มาตรา 27 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดี ที่ออกตามมาตร 7 (1) (2) (3) (4) หรือ (6) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ของอธิบดีที่ออกตามมาตรา 7 (1) (2) (3) หรือ (4) ให้ปรับเป็นรายวันไม่เกินวันละ 500 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
  • มาตรา 28 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ใดไม่จัดให้มีการทำบัญชีตามมาตรา 8 หรือ 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และ ปรับเป็นรายวันไม่เกินวันละ 1,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
  • มาตรา 29 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตร 10 มาตรา 12 หรือมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท
  • มาตรา 30 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท
  • มาตรา 31 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคสาม มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 หรือ มาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท
  • มาตรา 32 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคสี่ ต้องระหว่างโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท
  • มาตรา 33 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ใดแจ้งข้อความตามมาตรา 15 เป็นเท็จ ต่อสารวัตรใหญ่บัญชี หรือ สารวัตรบัญชีว่าบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหาย หรือ เสียหายต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เรื่องบัญชี งบประมาณการเงิน ควรให้ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล เพื่อป้องกันความผิดพลาด และ ปัญหาตามมา 
บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชี และ ภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษา ด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd