081-577-9588

ภาษีจับสลากปีใหม่

ภาษีจับสลากปีใหม่ สำนักงานบัญชี ชลบุรี
ภาษีจับสลากปีใหม่ สำนักงานบัญชี ชลบุรี

                      ทราบหรือไม่ว่า ของขวัญปีใหม่ ที่นำมาแจกให้กับพนักงาน หรือแม้แต่กระเช้าของขวัญ ที่นำไปให้กับลูกค้า รายจ่ายเหล่านี้มีผลเกี่ยวกับ ภาษีจับสลากปีใหม่ ทั้งของกิจการ และ ผู้ได้รับของขวัญปีใหม่ด้วย เพราะ ของขวัญปีใหม่ที่กิจการนำมาแจกนั้น มีมูลค่าแตกต่างกัน การนำรายจ่ายเหล่านี้มาใช้ ประโยชน์ทางภาษี ก็จะแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งภาษีหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1. ภาษีจับสลากปีใหม่ สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีจับสลากปีใหม่ สำนักงานบัญชี ชลบุรี

                      หากกิจการ ซื้อของมาจับฉลาก ให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้ามข้อกำหนด หรือระเบียบที่กิจการกำหนดไว้ อย่างชัดเจน จึงมีสิทธินำเงิน ที่จ่ายไปแล้วนั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้

2. ภาษีจับสลากปีใหม่ สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีจับสลากปีใหม่ สำนักงานบัญชี ชลบุรี

                     – เมื่อพนักงานได้รับเงินรางวัล ควรถือเป็น ค่าสวัสดิการพนักงาน เป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน เข้าลักษณะเป็นเงินได้ เนื่องจากการจังแรงงานตาม ม.40 (1) แห่งประมาลรัษฏากร พนักงานที่ได้รับรางวัล ต้องนำเงินรางวัลดังกล่าว มารวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

                     – กิจการผู้จ่าย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตาม ม.50 (1) กรณี ไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้ ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา เนื่องในพิธีหรือตามโอกาส แห่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ตามมาตรา 42 (10) แห่งประมวลรัษฏากร

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีจับสลากปีใหม่ สำนักงานบัญชี ชลบุรี
ภาษีปีใหม่ สำนักงานบัญชี ชลบุรี

                   – ภาษีซื้อจากที่เกิดจากการ ซื้อของขวัญ เป็นภาษีซื้อ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ไม่ต้องห้ามตาม ม.82/5 (3) แห่งประมวลรัษฏาากร

                   – กิจการมีสิทธิ นำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกิจการมีหน้าที่ต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% ของมูลค่าของรางวัล ที่กิจการจัดหามาเพื่อแจกรางวัล ให้พนักงาน เพราะเข้าลักษณะเป็นการขายตามมาตรา 77/1 (8) แห่งประมวลรัษฏากร

                   – ความรับผิดชอบในการ เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เกิดขึ้น เมื่อมีการส่งมอบสินค้า ซึ่งกิจการไม่จำเป็นต้องจัดทำ ใบกำกับภาษี สำหรับการมอบ ของรางวัลดังกล่าว ก็ได้ตามข้อ 2 (10) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/542 ฯ

                   – แต่ต้องนำรายการดังกล่าว ไปลงในรายงานภาษีขาย ตามข้อ 7 (6) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) ฯ และ ให้ลงรายการภายใน 3 วันทำการ รับแต่วันที่ความรับผิดในการ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น

4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีปีใหม่ สำนักงานบัญชี ชลบุรี

                    เมื่อพนักงานได้รับรางวัลจากการจับฉลาก จะถูกกิจการ (นายจ้าง) หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตร 50 (1) แห่งประมวลรัษฏากร

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd