081-577-9588

ก.พาณิชย์ เผยข่าวดี แก้กฎหมาย จดทะเบียนธุรกิจการค้า สามารถจด ตั้งบริษัทได้โดยใช้บุคคล 2 คน จากเดิมต้องใช้ 3 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566

ก.พาณิชย์ เผยข่าวดี แก้กฎหมาย จดทะเบียนธุรกิจการค้า สำเร็จให้สามารถ จดตั้งบริษัทได้ โดยใช้บุคคล 2 คน จากเดิมต้องใช้ 3 คน รวมทั้ง เพิ่มความยืดหยุ่น ในการควบรวมกิจการ เพื่อให้ทันสมัย และ ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566

ก.พาณิชย์ เผยข่าวดี แก้กฎหมาย จดทะเบียนธุรกิจการค้า สำเร็จให้สามารถ จดตั้งบริษัทได้ โดยใช้บุคคล 2 คน จากเดิมต้องใช้ 3 คน รวมทั้ง เพิ่มความยืดหยุ่น ในการควบรวมกิจการ เพื่อให้ทันสมัย และ ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการผลักดันแก้กฎหมายการจดทะเบียนธุรกิจการค้า เพื่อให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง และ พัฒนาการของ เทคโนโลยี ส่งเสริมให้จัดตั้งบริษัทจำกัดได้ง่ายขึ้น โดยมีสาระสำคัญได้แก่

สาระสำคัญของการจดจัดตั้งบริษัท

  1. ลดจำนวนผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทจำกัดจาก 3 คน เหลือแค่ 2 คน
  2. การควบรวมกิจการเข้าด้วยกันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากบริษัท ก+ข ต้องเป็น ค เท่านั้น ต่อไป ก+ข จะเป็น ค หรือ เป็น ก หรือ เป็น ข สุดแล้วแต่ผู้ประกอบการจะเลือกว่าจะใช้บริษัทใด
  3. ยกเลิกการนำหนังสือเชิญประชุมไปลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ยกเว้น บริษัทที่มีหุ้นผู้ถือเท่านั้น ที่ยังต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อยู่

โดยการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (90วันนับถัดจากวันประกาศ)


โดยมีสาระสำคัญ 3 เรื่องหลัก คือ เพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจ อีกทั้งช่วยให้บริษัทจำกัดสามารถควบรวมกิจการได้มากกว่าหนึ่งลักษณะ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและสร้างภาพลักษณ์อันดีในการประกอบธุรกิจ รองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประการสำคัญที่สุด คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดำเนินงานให้ผู้ประกอบธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง


นายสินิตย์ กล่าวต่อว่า การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งช่วย ให้บริษัทจำกัด สามารถควบรวมกิจการ ได้มากกว่าหนึ่งลักษณะ รองรับระบบเศรษฐกิจ และ สังคมดิจิทัล ประการสำคัญที่สุด คือ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนการดำเนินงานให้ผู้ประกอบธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง


ทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ยังมีส่วนเพิ่มเติมในอีกหลายประเด็น อาทิ หนังสือบริคณห์สนธิที่จดทะเบียนไว้ หากไม่ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทจำกัดภายใน 3 ปีสิ้นผลทันที จากเดิมที่ไม่มีวัน , บริษัทใดมีตราประทับต้องประทับตราในใบหุ้นทุกใบ , ให้ธุรกิจนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการได้เพิ่มขึ้นอีกวิธีหนึ่ง นอกจากต้องมาประชุม ณ สถานที่นัดประชุมเท่านั้น


ให้บริษัทจำกัดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ , การยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทสามารถยื่น ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จากเดิมสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดใด ต้องจดทะเบียน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้นเท่านั้น


บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับจดทะเบียนบริษัท

เรารับ ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร รับทำบัญชี ดูแลบัญชี รายเดือน ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร บริการครอบคลุม และ ครบวงจรที่สุด ในภาคตะวันออก

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd