081-577-9588

ให้ ของขวัญ ปีใหม่กับลูกค้าแบบไหน ประหยัดภาษีที่สุด

แม้ว่าจะผ่านช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 กันมาได้สักพักแล้ว แต่หลาย ๆ กิจการที่ได้มีการจัดงานปีใหม่ มีทั้งจับ และ แจก ของขวัญ ปีใหม่ให้กับพนักงาน และลูกค้ากันอย่างชื่นมื่น ซึ่งรายจ่ายเหล่านี้มีผลทาง ภาษี ทั้งของกิจการ และ ผู้ได้รับของขวัญปีใหม่ด้วย

เพราะเนื่องจากของขวัญปีใหม่ที่กิจการนำมาแจกให้กับพนักงาน หรือแม้แต่กระเช้าของขวัญที่นำไปให้กับลูกค้า มีมูลค่าแตกต่างกัน การนำรายจ่ายเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ทางภาษีก็จะแตกต่างกัน ซึ่งภาษีหลักๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

ให้ ของขวัญ ปีใหม่กับลูกค้าแบบไหนประหยัดภาษีที่สุด

ประโยชน์ทางภาษีก็จะแตกต่างกัน ซึ่งภาษีหลักๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ดังนั้น ภาษีเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ประเภทไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการและพนักงาน รวมถึงมีวิธีการนำรายจ่ายเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้อย่างไรบ้าง ไปติดตามกัน

จับ-แจกของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน
หากกิจการมีการซื้อของขวัญให้พนักงานจับในเทศกาลปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ หรือ เงินรางวัล เป็นต้น โดยมีการกำหนดไว้ว่าเป็นสวัสดิการแก่พนักงานอยู่แล้ว จะถือว่าเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้แก่พนักงานทุกคน โดยไม่ได้เลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

ดังนั้น กิจการสามารถใช้สิทธิทางภาษีได้ โดยต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านของกิจการและพนักงานที่ได้รับของขวัญปีใหม่ ดังนี้

– กิจการ (นายจ้าง)

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล นำมาเป็นรายจ่ายได้ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

2.1 ภาษีซื้อ ในกรณีที่กิจการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อของขวัญจับฉลากปีใหม่ย่อมเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการของกิจการ สามารถนำมาคำนวณหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (เครดิตภาษีขาย) ไม่ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

 

2.2 ภาษีขาย เมื่อมีการให้ของขวัญปีใหม่กับพนักงาน จะถือเป็นการขายสินค้า (จำหน่าย จ่าย โอน) กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย)และนำส่งภาษีขายภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่ไม่ต้องทำใบกำกับภาษี ยกเว้นให้ของขวัญปีใหม่เป็นเงิน หรือบัตรกำนัล ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กิจการจำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากพนักงาน เมื่อพนักงานได้รับของขวัญปีใหม่แล้ว ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งปกติกิจการจะเป็นผู้ออกค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับพนักงานอยู่แล้ว โดยกิจการสามารถทำได้ ถ้ากิจการมีสัญญาว่าจะออกค่าภาษีให้ แต่ถ้าหากกิจการไม่มีสัญญาว่าจะออกให้ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม

 

พนักงาน (ลูกจ้าง)

ภาษีบุคคลธรรมดา ของขวัญปีใหม่ที่พนักงานได้รับจากการจับฉลากปีใหม่ เมื่อจับได้จะถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน เป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน จึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานผู้ได้รับจะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

 

แจก ของขวัญ ปีใหม่ให้ลูกค้า

นอกจากปีใหม่จะมีการสังสรรค์จับฉลากกันภายในองค์กรแล้ว ในทุกๆ ปี กิจการจะต้องมีการนำกระเช้าของขวัญหรือของชำร่วยไปสวัสดีปีใหม่ มอบให้กับลูกค้าผู้ให้การสนับสนุนกันมาตลอดทั้งปี ของขวัญที่นำไปมอบให้กับลูกค้าดังกล่าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

 

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ตามกฎหมายแล้วกระเช้าของขวัญหรือของชำร่วยที่ให้แก่ลูกค้า ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม แต่สามารถนำมาใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ โดยต้องเป็นค่ารับรองตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด ดังนี้

– เป็นการให้ของขวัญ หรือรายจ่ายตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป หรือเทศกาลสำคัญต่างๆ

– เป็นการจ่ายรับรองให้กับบุคคลภายนอก

– ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และมีหลักฐานการจ่ายอย่างถูกต้อง

– ค่าสิ่งของที่กิจการนำค่าใช้จ่ายไปหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ถ้าเป็นสิ่งของราคาต้องไม่เกิน 2,000 บาท ต่อชิ้น(รวม VAT) และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 0.3% ของยอดรายได้ ยอดขาย หรือทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ขึ้นอยู่ที่ว่ายอดไหนมากที่สุด และต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

 

 

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

2.1 ภาษีซื้อ ของขวัญหรือของชำร่วยที่กิจการมอบให้ลูกค้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ จัดเป็นภาษีซื้อต้องห้ามเพราะทางกฎหมายถือเป็นค่ารับรอง จึงไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้ แต่สามารถนำไปหักเป็นรายจ่ายค่ารับรองได้

 

2.2 ภาษีขาย ในกรณีที่กิจการนำของขวัญ หรือของชำร่วยไปมอบให้ลูกค้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ถือเป็นการขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องนำมูลค่าของขวัญดังกล่าวไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมออกใบกำกับภาษี

ยกเว้นแต่ว่าของขวัญหรือของชำร่วยเหล่านี้ เข้าเงื่อนไขเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

– ต้องเป็นของขวัญหรือของชำร่วยที่เป็นสินค้าจำพวกปฏิทิน สมุดบันทึกประจำวัน (Diary) หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยมีชื่อของผู้ประกอบการ ชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการปรากฏอยู่

– มูลค่าของขวัญหรือของชำร่วยที่มอบให้ลูกค้า จะต้องมีราคาไม่สูงเกินสมควร

ทั้งนี้ กิจการสามารถมอบของขวัญที่มีราคาสูงให้แก่ลูกค้าได้ แต่ต้องเสียภาษีมูลเพิ่ม

 

3.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

ของขวัญหรือของชำร่วยที่กิจการมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อสวัสดีปีใหม่ตามประเพณี ถือว่าเป็นการขายสินค้า กิจการไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

 

สรุป

เมื่อมาถึงตรงนี้ สำหรับ “ภาษีของขวัญปีใหม่” ทั้งแบบที่กิจการซื้อมาเพื่อจับฉลากแจกให้กับพนักงาน และแบบที่มอบให้กับลูกค้าตามประเพณี ภาษีที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” เพราะมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่อนข้างซับซ้อน

ดังนั้น แนวทางการประหยัดภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถทำได้คือ

– กิจการควรเลือกให้รางวัลจับฉลากปีใหม่ เป็นเงินหรือบัตรกำนัลกับพนักงานแทนของขวัญ เนื่องจากเงินไม่ถือเป็นสินค้า จึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ของขวัญหรือของชำร่วยที่มอบให้กับลูกค้า กิจการควรเลือกราคาหรือมูลค่าของขวัญที่ไม่สูงเกินสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

ของขวัญกับการเสียภาษี

คำถาม : ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล นำภาษีซื้อมาขอเครดิตได้หรือไม่
คำตอบ : ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกหรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ โดยมีนามบัตรของบริษัทที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดที่กระเช้าของขวัญดังกล่าว เป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำไปหักออกจากภาษีขาย ตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากรและ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) ส่วนภาษีขาย หากกระเช้าของขวัญดังกล่าวเป็นสิ่งของที่บริษัทพึงให้แก่ลูกค้าตามประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควรแล้ว บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของกระเช้าดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากรและ ข้อ 2(6) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)

 

คำถาม : บริษัทแจกของขวัญให้ลูกค้า บริษัทนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไรที่สรรพากรจะไม่ต้องให้มาบวกกลับและนำมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่

คำตอบ : 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราว ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522)     2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญแจกเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตาม มาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากรและ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)

 

คำถาม : บริษัทให้เช็คของขวัญกับพนักงาน ถือเป็นรายจ่ายของบริษัท ได้หรือไม่
คำตอบ : ถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาต้องห้าม ตาม มาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร

 

คำถาม : บริษัทจ้างทำ ส.ค.ส. โดยให้ ใส่โลโก้ของบริษัท ถามว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
คำตอบ : หากผู้รับจ้างมิได้ผลิตขายเป็นปกติทั่วไป แต่เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งสินค้าจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยเมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้ว ลูกค้าตกลงจะยอมรับสินค้าที่ตรงตามคำสั่งของตนเท่านั้น กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ให้บริษัทในอัตราร้อยละ 3 ตาม ข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/25428ฯ แต่หากเป็นการผลิตขายเป็นปกติทั่วไปอยู่แล้ว การจ่ายเงินได้ดังกล่าวจะถือเป็นการซื้อสินค้า ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ที่มา ของขวัญกับการเสียภาษี

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชีชลบุรี ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TopFive Accounting and Consultant Co., Ltd

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ที่ตั้ง 7/77  หมู่ 5  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130

โทรศัพท์ :  081-577-9588  หรือ  091-775-4272   E-mail :  topfive2006@yahoo.com

สำนักงานบัญชีชลบุรี บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดเพิ่มทุน จดลดทุน บริการด้านบัญชีและภาษีอากร บริการรับปิดงบการเงิน ทำบัญชี ปรึกษาการเงินบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท บริการปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร จดบริษัทชลบุรี จดจัดตั้งบริษัทชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี

บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOP FIVE ACCOUNTING AND CONSULTANT Co., Ltd